Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten die gesloten worden met XQTING tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op die van de Klant, zelfs indien XQTING deze laatste niet uitdrukkelijk heeft verworpen.

Artikel 2. Offertes en bestellingen. Beloftes die gemaakt werden door vertegenwoordigers, verkopers of andere personeelsleden van XQTING zijn op geen enkele manier bindend voor XQTING tenzij ze schriftelijk werden bevestigd door het management. Voorstellen en prijsoffertes blijven geldig gedurende de periode die is aangegeven in respectievelijk het voorstel of de offerte of, bij gebreke daarvan, voor een maximale periode van één (1) maand te rekenen vanaf de datum van uitgifte. Geen enkele Bestelling heeft een bindend karakter ten opzichte van XQTING tenzij en tot op het moment dat deze schriftelijk werd aanvaard door XQTING. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 3. Alle prijzen worden opgegeven in EUR, exclusief btw en enige andere lasten die geheven worden door de overheid. Tenzij anders aangegeven in een individueel contract worden reiskosten, dagvergoedingen en overnachtingskosten doorgefactureerd, vermeerderd met een administratieve kost van 5%. Reistijd wordt beschouwd als onderdeel van de werkuren.

Artikel 4. De leveringsdata die worden opgegeven door XQTING worden enkel ter informatie vermeld. XQTING stelt alles in het werk om leveringen en/of installaties uit te voeren op de voorgestelde of vervolgens bevestigde data, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen. XQTING blijft eigenaar van de apparatuur/goederen tot volledige betaling van de prijs, verhoogd met alle daaraan verbonden kosten en belastingen. Alle transport van goederen gebeurt voor risico van de Klant. Alle softwarelicenties blijven exclusief eigendom van XQTING of zijn licentiegever.

Artikel 5. De producten van XQTING kunnen ingesteld worden om op regelmatige tijdstippen via een HTTPS request contact op te nemen met een centrale XQTING server. Op die manier verzamelen we informatie over de toestand van het product en kunnen onze ingenieurs (sneller) ingrijpen in geval van incidenten of anomalieën. Het "I'm alive bericht" bevat enkel versie & status informatie over het product zelf. Op geen enkele wijze zal persoonlijke of andere data worden uitgewisseld.

Artikel 6. XQTING behoudt alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de software en de softwaredocumentatie geschreven door XQTING. XQTING verleent de Klant een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om de software en de softwaredocumentatie te gebruiken voor de eigen, interne bedrijfsdoelstellingen in één juridische entiteit. Deze licentie omvat het recht om: (i) de werking van de software te observeren, te bestuderen en te testen tijdens het gebruik, met als doelstelling de basisideeën en -principes vast te stellen voor eender welk element van de software; (ii) de software op te slaan en te gebruiken op eender welke herstel- of back-uplocatie die de Klant gebruikt; en (iii) de software te verbinden en te laten samenwerken met eender welke andere software die gebruikt wordt door de Klant. De Klant zal: (i) de software niet veranderen, aanpassen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren op voorwaarde dat XQTING op aanvraag van de klant volledige en begrijpelijke details verstrekt over hoe de software interoperabel gemaakt kan worden met andere software; of (ii) geen copyright of andere eigendomsrechtelijke vermeldingen verwijderen uit de software zelf of uit de softwaredocumentatie. De Klant heeft niet het recht om de software permanent of tijdelijk over te dragen, te verhuren of te leasen aan derde partijen zonder dat XQTING hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 7. Alle facturen zijn netto en zonder enige korting betaalbaar op de vervaldag. Betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer dat vermeld staat op de betreffende factuur. Alle kosten die verbonden zijn met deze betaling zijn ten laste van de Klant. Indien de Klant de betaling niet binnen de gestelde termijn uitvoert, zal het bedrag automatisch en zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing verhoogd worden met een interest van 1% per begonnen maand.

Artikel 8. De partijen komen overeen dat alle onderling gedeelde handels- en bedrijfsgeheimen en andere informatie omschreven als confidentieel, strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op ideeën, modellen, concepten, methodes, technieken of andere belangrijke knowhow, noch op informatie waar de ontvangende partij al van op de hoogte is, of die ze kan verkrijgen op andere manieren dan via de contractuele relatie. XQTING behandelt de documenten en informatie die de Klant beschikbaar stelt vertrouwelijk en geeft deze niet vrij aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, en gebruikt deze documenten en informatie enkel voor de uitvoering van het contract. Wanneer een bestelling is afgerond, is de ontvanger verplicht om op verzoek de documenten die vertrouwelijke informatie bevatten, terug te bezorgen aan de andere partij. De wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming moeten daarbij gerespecteerd worden.

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid. XQTING kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, incidentele, immateriële schade en/of gevolgschade (zoals gebruiksderving, gegevensverlies, verminderde winst, inkomsten en activiteiten, minder verwachte besparingen, reputatieschade, verlies van goodwill of onderbreking van de activiteiten en meer algemeen elk verlies van economische of financiële aard, of dit nu beschouwd kan worden als een gevolg van het incident dat aanleiding heeft gegeven tot de claim, of hieruit rechtstreeks en natuurlijk voortvloeit) die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 10. Overmacht. XQTING kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het niet of slechts met vertraging kunnen uitvoeren van zijn verplichtingen indien het belet wordt om zijn verplichtingen uit te voeren door gebeurtenissen zoals brand, overstromingen, tornado's, storm, bliksem, aardbevingen, moesson, natuurrampen, epidemieën, quarantainebeperkingen, een verstoorde levering van normaliter betrouwbare bronnen (bv. elektriciteit, water, brandstof e.d.), rellen, stakingen, lock-outs, transportmoeilijkheden, acties van overheidswege, oorlogen en elke andere gebeurtenis waar XQTING geen controle over heeft. XQTING brengt de Klant onmiddellijk op de hoogte van elke vertraging als gevolg van Overmacht. Indien de vertraging als gevolg van Overmacht de termijn van drie (3) maanden overschrijdt, mag elk van beide Partijen het niet-uitgevoerde deel van de Bestelling annuleren. De betaling voor het uitgevoerde deel blijft verschuldigd en de Partijen zullen hun rekeningen dienovereenkomstig onverwijld vereffenen.

Artikel 11. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen omtrent de geldigheid of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van Gent, België.